facebook web
Bank zmieniającego się świata

Bank BGŻ BNP Paribas doprecyzował warunki emisji

Bank BGŻ BNP Paribas poprzez emisję 13,3 mln akcji podwyższy fundusze własne (kapitał zakładowy i kapitał zapasowy) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać wymogi kapitałowe.

Zarząd Banku określił łączną liczbę akcji serii J na 2,5 mln akcji oraz łączną liczbę akcji serii K na 10,8 mln akcji. W zakresie akcji serii K zaoferował BNP Paribas SA 4,8 mln akcji, a BNP Paribas Fortis SA/NV 6 mln akcji. Ponadto w zakresie akcji serii J 2,46 mln akcji zostanie zaoferowanych BNP Paribas SA.

Realizacja podwyższenia funduszy własnych potwierdza zaangażowanie naszego największego akcjonariusza – Grupy BNP Paribas - w rozwój naszego Banku i strategiczne znaczenie polskiego rynku – powiedział Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Cena emisyjna akcji serii J oraz K została ustalona na 60,15 zł.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych.

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Rzecznik prasowy

Bank BGŻ BNP Paribas

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

Bank BGŻ BNP Paribas

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość