facebook web
Bank zmieniającego się świata

Przełomowe partnerstwo Grupy BNP Paribas i Programu Środowiskowego ONZ

W trakcie szczytu One Planet Summit Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Grupa BNP Paribas podpisały przełomowe porozumienie, na mocy którego utworzony zostanie program SFF (Sustainable Finance Facilities). Inicjatywa ma na celu pozyskiwanie kapitału rozwojowego na realizację projektów zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się.

Program Środowiskowy ONZ i BNP Paribas będą wspólnie identyfikować projekty komercyjne mające realny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Docelowy poziom finansowania w perspektywie do 2025 roku w krajach rozwijających się wyniesie 10 mld USD. 

Celem partnerstwa jest wsparcie drobnych projektów związanych z dostępem do odnawialnych źródeł energii, leśnictwem, dostępem do wody, odpowiedzialnym rolnictwem oraz inną działalnością zrównoważoną. 

SFF to pierwszy tego rodzaju program pod względem warunków współpracy pomiędzy firmami, inwestorami, partnerami z sektora rozwojowego, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przy wsparciu ze strony agendy rządowej. 

Porozumienie zostało podpisane przez Erika Solheima, dyrektora wykonawczego Programu Środowiskowego ONZ oraz Jean-Laurenta Bonnafe, prezesa Grupy BNP Paribas podczas szczytu One Planet, który odbył się pod patronatem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. To przełomowe porozumienie w pełni wpisuje się w zaangażowanie Programu Środowiskowego ONZ i BNP Paribas w tworzenie istotnych i zrównoważonych projektów, które stanowią odpowiedź na środowiskowe i społeczne wyzwania w krajach wschodzących. 

Porozumienie to stanowi rozwinięcie programu Tropical Landscapes Financing Facility realizowanego przez Program Środowiskowy ONZ, BNP Paribas, Światowe Centrum Agroleśnictwa oraz ADM Capital w Indonezji. 

Pozyskując kapitał od zewnętrznych inwestorów globalnych oraz aranżując i udzielając kredytów, program SFF będzie pomagał w skierowaniu kapitału z sektora prywatnego na finansowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach wschodzących.

Projekty skupiające się na usprawnianiu drobnej produkcji rolnej, elektryfikacji obszarów wiejskich, także ze źródeł odnawialnych oraz rewitalizacji i ochronie terenów zalesionych będą wspierały zaangażowanie państw w politykę klimatyczną i rozwój zrównoważony. Ponadto, będą budować odporność na zmiany klimatu oraz pomagały krajom i społecznościom w osiąganiu przyjętych celów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, wodnego i energetycznego. Projekty będą uwzględniały istotne role poszczególnych grup, w tym w szczególności kobiet, ludów tubylczych oraz społeczności lokalnych we wszystkich obszarach wzrostu zrównoważonego, a także konieczność zapewnienia im pełnego i efektywnego uczestnictwa. 

Projekty mogą obejmować takie zagadnienia jak rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych przez rolnictwo poprzez rozwój agroleśnictwa, usprawnianie drobnej produkcji rolnej lub inwestycje w energetykę odnawialną na terenach wiejskich, szczególnie w celu zastąpienia węgla. 

BNP Paribas będzie pełnił funkcję doradcy w zakresie rynków kapitałowych na rzecz programu SFF po jego uruchomieniu oraz będzie pozyskiwał kapitał od inwestorów instytucjonalnych.

Jednym z założeń Programu Środowiskowego ONZ jest dopilnowanie, by środowiskowy i społeczny wpływ projektów był korzystny i znaczący i stanowił priorytet w ramach programu SFF. 

Dzięki porozumieniu podpisanemu w trakcie One Planet Summit, BNP Paribas wspiera ONZ w osiąganiu 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i realizowaniu Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. 

- Jako Bank międzynarodowy zwracamy szczególną uwagę na nasze działania na rzecz lepszej przyszłości. Wykorzystując nasze miejsce w centrum gospodarki, chcemy przyciągnąć wielu innych graczy w celu pozyskania kapitału na projekty z obszaru zmian klimatu oraz w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Naszym zobowiązaniem jest skierowanie tego kapitału do krajów rozwijających się. Mimo że niektóre z tych projektów mogą się wydawać niewielkie, nie możemy zapominać o tym, że razem mogą one istotnie przyczynić się do poprawy środowiska oraz rozwoju społeczeństwa. Porozumienie pozwala rządom, firmom i instytucjom na nowe możliwości w zakresie współpracy na rzecz tworzenia zrównoważonych rozwiązań - powiedział Jean-Laurent Bonnafe, prezes Grupy BNP Paribas.  

- Największy potencjał do działania na rzecz klimatu dotyczy tego, jak gospodarujemy terenami i gruntami. Partnerstwo z BNP Paribas to sygnał dla branży finansowej, że dotychczasowe działania już nie wystarczają. Musimy opracować model zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa w taki sposób, aby rozwiązać kryzys klimatyczny, a nie jeszcze go pogłębiać. Obecnie mniej niż 3 proc. prywatnego i publicznego kapitału przeznaczonego na ratowanie klimatu idzie na cele związane ze zrównoważonym użytkowaniem gruntów – co może stanowić aż 30 proc. działań niezbędnych do rozwiązania problemu. Musimy zwiększyć dziesięciokrotnie udział zrównoważonego użytkowania gruntów w finansowaniu przeznaczonym na ratowanie klimatu - powiedział Erik Solheim, dyrektor wykonawczy Programu Środowiskowego ONZ.

 

Program Środowiskowy ONZ

Program Środowiskowy ONZ jest wiodącym globalnym i prestiżowym programem  w zakresie środowiska. Wyznacza kierunki i promuje partnerstwa na rzecz środowiska, inspirując, informując i umożliwiając krajom i ludziom poprawę jakości życia bez pogarszania jej dla przyszłych pokoleń. Program Środowiskowy ONZ pracuje z rządami, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim oraz innymi jednostkami ONZ i organizacjami międzynarodowymi na całym świecie. 

TLFF

Celem programu TLFF (Tropical Landscapes Finance Facility) jest wykorzystywanie kapitału prywatnego na rzecz dobra publicznego poprzez zwiększanie inwestycji w tereny pozamiejskie, co skutkuje wzrostem „PKB biednych”, w tym zrównoważoną produkcję rolną oraz zwiększoną efektywność drobnej produkcji rolnej przy mniejszym wylesianiu w Indonezji.

Program TLFF został utworzony przez ministra koordynatora ds. ekonomii Republiki Indonezji 26 października 2016 roku w oparciu o partnerstwo Programu Środowiskowego ONZ, BNP Paribas, ADM Capital oraz Światowego Centrum Agroleśnictwa, przy silnym wsparciu ze strony indonezyjskiego rządu w zakresie stworzenia mechanizmu dostępu do kapitału prywatnego tak, aby kraj ten mógł osiągnąć swoje cele w zakresie rozwoju i klimatu. Celem inicjatywy jest zmniejszenie luki finansowej o wartości 20 mld USD w Indonezji w zakresie projektów, które mają istotny środowiskowy i społeczny wpływ oraz które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długofalowego dobrobytu gospodarczego.